người chơi Project DIVA với điểm siêu thấp:V

4Key(6) 8key(10)
○ F ⇨ '
× D ⇩ ;
□ S ⇦ L
△ E ⇧ P
Slider Left O
Slider Right [


Discord: Khiem2#7509